22авг.

Кръгла маса за младежките политики се проведе във Враца

Сдружение Активно общество проведе втората кръгла маса на тема „Състояние на младежките политики в областите Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“. Събитието се проведе в библиотеката на Младежки център-Враца и на него присъстваха представители на организации, трудовият медиатор при Община Враца, представители на медиите и младежи. Форумът е една от заключителни дейности в рамките на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в Северозападна България“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 година.

Събитието откри председателят на Сдружение „Активно общество“ Радослав Георгиев, който представи проекта и финансиращата Програма. Младежкият работник Никола Живков представи целите на кръглата маса. Събитието продължи с представяне на добри европейски практики и възможностите за трансфер във България, както и шестте конкретни препоръки, изведени на база идентифицираните добри практики.

В програмата се включиха и доброволци, намиращи се във Враца по линия на Европейския корпус за солидарност, които представиха младежи организации и добри практики в сферата на младежките дейности от Турция и Армения.

В последния панел бе представен изготвеният Анализ за състоянието на младежките политики във Видин и Враца и препоръките за подобряване на начина на провеждане на младежките политики.

По време на кръглата маса се дискутираха актуални проблеми и възможни решения, както и резултатите от проведено проучване от Младежки център-Враца за нуждите на младежите в Община Враца. Изказаните по време на дискусията мнения в значителна степен подкрепят заключенията и препоръките в представените два документа. Особено внимание присъстващите обърнаха върху необходимостта за подобряване на комуникацията между общинските администрации и гражданския сектор и предоставяне на възможност за активно участие на младите хора при определенянето на политиките, които пряко ги засягат. Обърнато беше също така внимание, че често фокусът на местните власти е предоставянето на финансова подкрепа за спортни дейности и организации, а е необходимо да се обърне внимание и на нуждата от осигуряване на по-добър достъп на младите хора до културни събития от различен характер.