За нас

За нас

Сдружение Активно общество, регистрирано на 5 декември 2012 година, е младежка организация с нестопанска цел, която събира 25 младежи, обединили се с идеята за насърчаване и развитие на гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта.

Сдружението работи за:
Утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права. Създаване възможности за пълноценно развитие, социална реализация и трудова заетост на всички граждани. Формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права, подобряване качеството на живот, борба срещу асоциалните явления в обществото, социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната. Насърчава младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната. Провежда ефективен структурен диалог с държавната администрация в сферата на гражданското участие за съхранение, развитие и инвестиции в гражданския сектор. Насърчаване и подпомагане предоставянето на услуги за интеграция на уязвимите групи в обществото: безработни лица, студенти, ученици, малцинствени групи, хора с увреждания. Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора, чрез развиване на граждански инициативи. Насърчаване и развиване на формалното и неформалното образование и обучение, доброволчество, гражданска активност и отговорност сред младежта. Повишаване квалификацията на членовете на сдружението и изграждане, развиване и координиране на мрежа от представителства. Създаване и поддържане на лоялни партньорски отношения със сродни неправителствени организации на местно, национално и международно ниво.

 

ЕКИП