Author Emil Ivanov

Място за отдих „Кръглата маса“

Това е проект на „Активно общество“ за облагородяване на една част от градската градина във Видин, която се намира срещу лятно кино „Цвят“, което е на няма 50м от площад „Бдинци“, и за съжаление в настоящия момент е в незавидно положение!

Проект зелена площ „Транстрой“

Озеленяване на междублоково пространство и рехабилитация на прилежаща детска площадка в гр. Видин. С проекта ще се подобри физическата, жизнената и екологичната среда на междублоково пространство в гр. Видин. Ще се рехабилитира съществуващата детска площадка, ще се възстановят зелените площи и ще бъдат засадени нови дръвчета, храсти и цветя на отбелязаните върху скицата с номера три градинки. Трите цветни […]

МИКЦ – Видин, проект „Младежта за Видин, Видин за младежта“

Основната цел на настоящия проект е да се обособи подходяща среда за развитие на младите хора от Област Видин, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора, чрез надграждане на добрия опит. МИКЦ ще бъде пространство, подкрепящо младите […]

Проек „Социално включване на младите хора“ 

Проекът „Социално включване на младите хора“ с номер 2017-1-BG01-KA105-036027 е младежки обмен по програма Еразъм+.  Обменът ще се състои от 17 до 23 септември в град Видин. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към […]

Проек „Социално включване на младите хора“

Проекът „Социално включване на младите хора“ е младежки обмен по програма Еразъм+. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към създаване на методи и намиране на провилен начин за приобщаване на млади, социално изолирани хора […]

Проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество Дробета Турну-Северин Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin – Vidin)

Във Видин се проведе пресконференция, на която бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество Дробета Турну-Северин Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin – Vidin), (РАБОТА), (JOBS), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – […]

КОНТАКТИ