Проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество Дробета Турну-Северин Видин“

                       
 
Във Видин се проведе пресконференция, на която бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество Дробета Турну-Северин Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), (РАБОТА), (JOBS), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020.
Проектът се изпълнява от Община Вънжу Маре (Румъния) – водещ партньор, и Сдружение „Активно общество“ - Видин. Общият бюджет на проекта е в размер на 639 225, 41 евро, от които 85% – над 540 хил. евро, са безвъзмездна финансова помощ от „Европейския фонд за регионално развитие“, над 91 хил. евро е приносът от националните бюджети на Република България и Република Румъния. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца – от 29.06.2017 г. до 28.12.2018 г. На пресконференцията г-н Пуйо Хършовеску, ръководител на проекта от страна на Община Вънжу Маре, и г-н Радослав Георгиев, координатор на проекта и председател на Сдружение „Активно общество“ - Видин, представиха целите, основните дейности и очакваните резултати.
Основната цел на проекта „Активни мерки за заетост в пограничния регион за сътрудничество Дробета Турну-Северин Видин“ е да бъде изграден капацитет за включване в заетост на безработни и неактивни лица от пограничния регион Дробета-Турну Северин – Видин. Проведено е вече проучване на пазара на труда в региона Дробета-Турну Северин – Видин. Предстои да бъдат открити два регионални Ресурсни центъра за заетост – един във Видин и един в района на Дробета-Турну Северин. На 500 души от трансграничния регион, идентифицирани като целева група, ще бъдат предоставени услуги за повишаване на техния трудов капацитет. В следващата фаза, 250 души от целевата група ще бъдат включени в различни тренинги и обучения, според индивидуалните потребности на лицата. Ще бъдат организирани две съвместни трудови борси – по една в двата погранични района. В рамките на проекта ще бъдат проведени осведомителни и мотивационни кампании в региона Дробета-Турну Северин – Видин. Ще бъде създадена интернет платформа, на която работодатели от района на Видин и на Дробета-Турну Северин ще могат да публикуват информация за свободни работни места, която ще е достъпна за жителите на трансграничната зона.
В заключение, партньорите по проекта изразиха увереност, че с изпълнението на предвидените дейности ще бъдат постигнати очакваните резултати – а именно, изработване и прилагане на иновативни методи за промотиране на заетостта сред хората, търсещи работа и по-добра свързаност между жителите на трансграничния регион с оглед възползване от възможностите, които трудовите пазари на Видин и на Дробета-Турну Северин предлагат.
                          

Младежки обмен по програма "Еразъм+" Социално включване на младите хора

Проекът "Социално включване на младите хора" е младежки обмен по програма Еразъм+. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към създаване на методи и намиране на провилен начин за приобщаване на млади, социално изолирани хора от малки населени места към обществото. Основните предвидени дейности са: подготовка, провеждане на младежки обмен, оценка на постигнатите резултати и популяризане на проекта. Обменът ще се проведе през месец септември в град Видин, България., като в него ще участват общо 42 младежи на възраст от 18-29 години. Водещите теми ще са:   младежкото социално включване в държавите участници, младежка активност в ЕС, програми и мерки взети по проблема, профил на социално ангажираната личност, човешки права, като ще бъде отразена гледната точка на участниците по темата. Използваните методи ще са: представяне, дебати, симулации,ролеви игри, енерджайзъри, споделяне на опит, работа по групи, „Търсачи на съкровища“, комуникационни методи, национални вечери.  В рамките на обмена ще бъдат разработени методи и промоционални материали, филм, статия, колаж за преодоляване и промотиране на проблема и проекта, както и ще бъдат повишени знанията, уменията и мотивацията на всички участници.  На последните ще бъдат раздадени сертификати.  Разработените материали, както и самият проект ще бъдат популяризирани чрез пресконференции, публикации на интернет сайтовете на партньорите, както и чрез специални презентации, които всяка страна-участничка ще разработи след края на обмена.  По този начин ще бъде повишена информираността на голям брой младежи за възможностите за решаване на проблемите,  свързани със социалната изолираност на малдежите в малките населени места. 

Социално включване на младите хора

Проекът "Социално включване на младите хора" с номер 2017-1-BG01-KA105-036027 е младежки обмен по програма Еразъм+.  Обменът ще се състои от 17 до 23 септември в град Видин. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към създаване на методи и намиране на провилен начин за приобщаване на млади, социално изолирани хора от малки населени места към обществото. Основните предвидени дейности са: подготовка, провеждане на младежки обмен, оценка на постигнатите резултати и популяризане на проекта. Обменът ще се проведе през месец септември в град Видин, България., като в него ще участват общо 42 младежи на възраст от 18-29 години. Водещите теми ще са:   младежкото социално включване в държавите участници, младежка активност в ЕС, програми и мерки взети по проблема, профил на социално ангажираната личност, човешки права, като ще бъде отразена гледната точка на участниците по темата. Използваните методи ще са: представяне, дебати, симулации,ролеви игри, енерджайзъри, споделяне на опит, работа по групи, „Търсачи на съкровища“, комуникационни методи, национални вечери.  В рамките на обмена ще бъдат разработени методи и промоционални материали, филм, статия, колаж за преодоляване и промотиране на проблема и проекта, както и ще бъдат повишени знанията, уменията и мотивацията на всички участници.  На последните ще бъдат раздадени сертификати.  Разработените материали, както и самият проект ще бъдат популяризирани чрез пресконференции, публикации на интернет сайтовете на партньорите, както и чрез специални презентации, които всяка страна-участничка ще разработи след края на обмена.  По този начин ще бъде повишена информираността на голям брой младежи за възможностите за решаване на проблемите,  свързани със социалната изолираност на малдежите в малките населени места.

Проект зелена площ "Транстрой"

Озеленяване на междублоково пространство и рехабилитация на прилежаща детска площадка в гр. Видин.

С проекта ще се подобри физическата, жизнената и екологичната среда на междублоково пространство в гр. Видин. Ще се рехабилитира съществуващата детска площадка, ще се възстановят зелените площи и ще бъдат засадени нови дръвчета, храсти и цветя на отбелязаните върху скицата с номера три градинки. Трите цветни градинки ще бъдат оградени с дървена оградка. С реализирането на проекта се цели придаване на естетическа визия на междублоковото пространство и детската площадка, което от своя страна ще допринесе за по-пълноценното и приятно изкарване на свободното време на децата, младите и по-възрастните хора от квартала.
Голяма част от междублоковите пространства в гр. Видин са занемарени, замърсени и с незначителна или липсваща тревна и цветна площ. Междублоковото пространство, което целим да обновим с настоящия проект, обхваща съществуваща детска площадка, зелени площи и настилка. Съоръженията на детската площадка са силно амортизирани. Необходимо е тяхното обезопасяване и пребоядисване. В резултат от реализирането на проекта ще се осигури използването на пълния капацитет на пространството чрез разширяване на цветните и зелени площи, както и засаждане на декоративни дървета и храсти.

Място за отдих "Кръглата маса"

Това е проект на "Активно общество" за облагородяване на една част от градската градина във Видин, която се намира срещу лятно кино "Цвят", което е на няма 50м от площад "Бдинци", и за съжаление в настоящия момент е в незавидно положение!
За създаването на място за отдих на посоченото място, е необходимо да се отнеме част от тревната площ, но по този начин ще се създаде предпоставка, прилежащата алея да се използва по предназначение. Местоположението е избрано да бъде в част от градския парк, в която има алея и тревни площи и след изграждането на такова място за отдих ще бъде повишена посещаемостта на тази част от парка.
Сдружение „Активно Общество” се задължава да осигури изпълнението на този проект, като той бъде изпълнен в съответствие на всички строително-технически правила и норми за място за отдих.

   
© Активно Общество