Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания в с. Ново село и гр. Брегово

Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания на тема „Малките населени места и проблемите на заетостта – перспективи и възможности“, която ще се проведе на 15 ноември в с. Ново село, в Народно читалище „Земеделец“, от 10:00 ч. до 13:00 ч., и на 16 ноември в гр. Брегово, в Народно читалище „Развитие“, също от 10:00 ч. до 13:00 ч. Това е последната, пета поред, информационна и мотивационна кампания по проект „Активни мерки за заетост в граничния регион на сътрудничество „Дробета Турну Северин – Видин“, който Сдружение „Активно общество“ изпълнява в партньорство с Община Вънжу Маре, Румъния, като водещ партньор.

Жителите на с. Ново село и на гр. Брегово ще имат възможност да получат от нашите експерти информация по следните въпроси:
Принципът „Учене през целия живот“;
Представяне на възможности за обучение и повишаване на квалификацията на безработни и неактивни лица – ролята на Програма „Интеррег V-A „Румъния България“, Приоритетна ос 4 „Квалифициращ и приобщаващ район“;
Представяне на проект „Активни мерки за заетост по граничния регион на сътрудничество „Дробета Турну Северин – Видин“;
Икономика на трансграничния регион Дробета Турну Северин – Видин;
Възможности за трудова мобилност – политика на ЕС.

Събитията са открити за всички желаещи. Заповядайте!

 

Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания в рамките на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“

Сдружение „Активно общество“ организира информационна и мотивационна кампания в рамките на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“, финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A” Румъния – България, с водещ партньор Община Вънжу Маре, Румъния. Събитието ще се проведе на 1 ноември на площад „Бдинци“, от 11:00 ч. до 14:00 ч. и ще бъде на тема „Възможности за заетост – придобиване на квалификация и трудова мобилност“.
В рамките на информационната и мотивационна кампания експерти от Сдружението ще предоставят информация по следните въпроси:
Представяне на възможности за обучение и повишаване на квалификацията на безработни и неактивни лица – ролята на Програма „Интеррег V-A „Румъния България“, Приоритетна ос 4 „Квалифициращ и приобщаващ район“;
Представяне на проект „Активни мерки за заетост по граничния регион на сътрудничество „Дробета Турну Северин – Видин“;
Възможности за трудова мобилност – политика на ЕС;
Икономика на трансграничния регион Дробета Турну Северин – Видин.

Заповядайте и участвайте!

 

Проблеми и перспективи пред социалната интеграция на ромите бяха обсъдени на конференция във Видин

На 10 декември, понеделник, във Видин се проведе конференция на тема „Проблеми и перспективи пред социалната интеграция на ромите в Северозападна България отвъд 2020 г.“ Форумът бе иницииран от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, а организатори бяха Институт за модерна политика и Сдружение „Активно общество“. Целта на конференцията бе да бъдат идентифицирани проблемите на социалната интеграция в региона в контекста на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите (2012 – 2020 г.), както и да се формулират конкретни предложения за нейното надграждане и да се стимулира участието и кроссекторния диалог в Северозападна България по разглежданите проблеми.
Конференцията откри Радослав Георгиев, председател на Сдружение „Активно общество“. „За мен е чест днес да сме тук да говорим за проблемите на етническите малцинства в страната. Целта на форума е да бъдат посочени проблеми и перспективи пред интеграцията на ромите – желанието ни е да видим какви са пропуските в Националната стратегия за интеграция на ромите, а от друга страна, да посочим има ли нужда да бъде актуализирана, променена“, обясни Радослав Георгиев.
В рамките на форума бяха представени три доклада. Д-р Петков Петков, експерт в Отдел „Закрила на детето“ – Монтана, представи темата „Социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование“. Позовавайки се на национално изследване, в чието провеждане е участва, д-р Петков посочи, че като цяло ситуацията по отношение на нивото на образованост сред момичетата от ромския етнос се подобрява, постигнати са значителни успехи, но ранното отпадане от училище продължава да е проблем. А основните причини за това са сключване на ранен брак; бедност; липса на модел за подражание (образовани момичета в съответната ромска група); ниско ниво на образование на родителите и слаба заинтересованост към образованието; трудова миграция на родители или цялото семейство и др. „На всеки случай трябва да се гледа индивидуално – универсално лекарство няма, но индивидуалният подход е това, което води до добър резултат“, заяви д-р Петко Петков.
Презентация на тема „Дискриминацията по признак „етническа принадлежност“ – проблеми и перспективи“ представи Димитър Тодоров, който в качеството си на дългогодишен ръководител на регионалната за структура във Видин на Комисия за защита от дискриминация представи и информация за постъпилите жалби за дискриминация по признак „етнос“. От представения доклад от него доклад стана ясно, че във Видин на годишна база такива жалби са едва една или две на брой – според експерта това се дължи на факта, че много често представителите на ромската общност не знаят към кого да се обърнат, когато са жертва на дискриминация, като тук липсва и ролята, която би трябвало да изпълняват ромските неправителствени организации.
„Къде грешим?“ – на този въпрос се опита да намери отговор д-р Мирослав Попов в презентацията си „Ромският въпрос – какво не успяваме да съобразим“. Според него, с времето се е доказало, че дискриминацията не е основният проблем на ромската общност. „Лично аз гледам ромския въпрос като част от много по-големия национален въпрос накъде върви България. Успехът на ромите в България е част от успеха на българското общество – ако обществото ни се развива успешно, това ще бъде успех и за българските роми. Успехът ще бъде именно в насрещната интеграция, взаимното търсене“, заяви д-р Попов.
Представените теми предизвикаха значителен интерес сред присъстващите, като в рамките на дискусията се очертаха и няколко конкретни предложения. Ярослав Коцев, представител на неправителствена организация, работеща с ромски деца, коментира, че една успешна практика, която е била прекратена, е назначаването на ромски медиатори/ментори в училище. „Аз самият съм бил такъв и мога да кажа, че ясно се вижда ефектът, когато с децата от ромски произход работи човек от техния етнос – тогава има уважение, има дисциплина, има взаимно разбиране“, категоричен бе Коцев.
В тази връзка като проблем бе отчетено, че като цяло липсват достатъчно роми, работещи в сферата на социалните услуги и образованието. Отбелязано бе, че е необходимо да се разработят мерки за насърчаване на младежи от ромската общност да изучават педагогически специалности или специалности, свързани със социалната сфера.
Сред участниците в конференцията бе Димчо Скорчев, кмет на град Дунавци, който посочи, че в Дунавци разделение между българи и роми не съществува и градът е пример за успешна ромска интеграция. Той обаче посочи, че проблем представлява фактът, че макар в населеното място да има основно училище, то е в единия край на града и за децата от другия край на Дунавци е трудно да стигат дотам при лошо време, а много често и родителите не пускат децата си при силен дъжд или сняг. Затова Димчо Скорчев изрази мнение, че е необходимо да се помисли за варианти за превоз на учениците не само между отделните населени места, а при всички случаи, когато това е нужно.
Като цяло темата за достъпа до образование бе сред основно коментираните, като присъстващите се обединиха около тезата, че често отдалечеността на училището от дома на детето е една от причините за ранното напускане на училище. Отбелязано бе и, че за много от ромските деца начинът, по който е структуриран учебният процес е твърде скучен и нерядко децата от този етнос имат проблеми с адаптацията – като възможен начин за преодоляване на този проблем бе предложено включването в учебния процес на интеркултурни класни и извънкласни дейности.
По отношение на проблемите на ромския етнос бе отбелязано, че твърде много се залага на санкциите, вместо на превантивната работа с представителите на този етнос.
Заключението на участниците в конференцията бе, че по отношение на интеграцията на ромите в Северозападна България са постигнати някои успехи, но има още какво да се прави – основа за разработване на политиките в тази сфера, отвъд хоризонт 2020 г., трябва да е натрупаният до момента опит, като се продължат добрите практики и се въведат нови такива.
Предстои резултатите от конференцията, включително отправените критики и препоръки, да бъдат обобщени в доклад, който ще бъде изпратен до Националния съвет по етнически и демографски въпроси.

 

Сдружение „Активно общество“ на 6 години

На 5 декември Сдружение „Активно общество“ навършва шест години. По този повод председателят на Сдружението Радослав Георгиев отчете, че за времето от създаването си организацията се е развила много. „Вече шест години ние сме част от обществеността във Видин – разширихме обхвата си постепенно: от града, през общината, до  цялата област, а вече и отвъд нейните предели, до регионално и национално ниво. Но все пак фокусът на нашата работа си остава тук, където Сдружение „Активно общество“ е създадено. Защото вярваме, че младите хора са тези, които могат да направят така, че Видинска област да се развие, а мисията на нашето Сдружение е да подкрепяме и съдействаме на активните млади хора, да работим за развитието на гражданското общество във Видин. И вече шест години правим успешно това“, заяви Радослав Георгиев.
Иван Базов, заместник-председателят на „Активно общество“ и председател на клона на Сдружението в Ново село, поздрави всички членове и съмишленици на организацията по случай 5 декември – Международния ден на доброволеца и рожден ден на младежката организация. „Активно общество“ е организация, която инициира събития и мероприятия във връзка с обществени и граждански въпроси, някои от които са свързани с насърчаване към заетост чрез провеждане на обучения и срещи с работодатели. Фокус в работата ни са и проблемите на околната среда – като пример мога да дам нашата инициатива „Да запазим водоизточниците си чисти“ и националната кампания „Спаси едно дърво“, отчете заместник-председателят на Сдружението.
„Ще продължим и занапред да подкрепяме общественозначими проекти и дейности на младите хора“, заяви Иван Базов. Той допълни, че Сдружение „Активно общество“ е събрало екип от хора, голяма част от тях млади, някои дори все още ученици, които са водени от желанието си да се включат в обществения живот и да дадат своя принос за развитието на обществото – възможност, която Сдружение „Активно общество“ им предоставя.
Успешното взаимодействие на младежката организация с гражданското общество, с институции и организации спомагат за осъществяването на една от основните цели на Сдружение „Активно общество“ – изграждане на едно модерно, активно, образовано и с чувство за отговорност към своето населено място общество. „В бъдеще ще продължаваме да работим все така упорито, привличайки нови и нови съмишленици“, заяви председателят на Сдружение „Активно общество“ Радослав Георгиев.

Сдружение „Активно общество“ учредява Годишни младежки награди

На 5 декември, когато Сдружение „Активно общество“ отбеляза своя шести рожден ден, беше обявено учредяването на Годишни младежки награди. Това стана на пресконференция, провела се в офиса на Сдружение „Активно общество“, на която беше представен правилникът за връчване на наградите, както и беше обявено, че започва приемането на номинации в отделните категории.
„Решихме за шестгодишнината на Сдружението да учредим годишни награди, които да се връчват на млади активни хора от област Видин, които са се изявили в различни насоки – смятаме, че това ще бъде едно признание за младежите, които успяват по някакъв начин да допринесат за  развитието на нашата област. Смятаме, че такива млади хора трябва да бъдат наградени, за да им се даде стимул да развиват тази си дейност и за в бъдеще, а и за да се даде пример за останалите младежи в област Видин“, заяви председателят на Сдружение „Активно общество“ Радослав Георгиев.
Ежегодно ще бъдат връчвани награди в седем категории: Награда за изключителни постижения в образованието и науката; Награда за изключителни постижения в културата; Награда за изключителни постижения в спорта; Награда „Млад лидер“; Награда „Млад експерт“; Награда „Млад предприемач“; Награда „Млад доброволец“. Номинираните трябва да са на възраст от 15 до 29 години и да живеят на територията на област Видин.
Номинации могат да правят както граждани, така и организации и институции, като за тази цел е необходимо да се попълни формуляр по образец, препоръчително е и да се приложат материали (сертификати, награди, публикации в медиите и др.), подкрепящи номинацията. Един младеж може да бъде номиниран в повече от една категории.
Номинации за 2018 година ще се приемат до 20 февруари 2019 г. на имейла на Сдружение „Активно общество“ – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , на Фейсбук страницата на Сдружение „Активно общество“ или на място в офиса на Сдружение „Активно общество“ – гр. Видин, площад „Бдинци“ №2. След това седемчленна комисия, съставена от представители на органите на местната и на държавната власт в област Видин, на институции, на неправителствения сектор и на бизнеса, както и на Сдружение „Активно общество“, ще определи младежите, победители в отделните категории. Награждаването ще бъде на специална церемония през февруари 2019 г., на която ще бъде отдадена заслужена почит на най-отличилите се през годината млади хора в област Видин.

Правилника за връчване на Годишните младежки награди, както и формуляра за номиниране можете да изтеглите от линковете по долу.
За допълнителна информация: тел.: 0899 815 452

 

 

 

   
© Активно Общество