Сдружение "Активно общество" предлага методика за разпределение на средствата за спортните клубове от бюджета на Община Видин

Сдружение "Активно общество" изпрати проект на Методика за разпределяне на предоставяните от Община Видин годишни субсидии за дейността на спортните клубове на територията на общината. Методиката обхваща различни параметри и приоритети при финансирането на спортните клубове. 

ПРОЕКТ!

Методика за разпределение на предоставяните от Община Видин субсидии за финансиране на спортните клубове на територията на общината

 

 

 

 

  1. Стойност на бюджета

A – Обща стойност на бюджета

  1. Картотеки

Σ к – общ брой картотеки

кi – брой картотеки на спортния клуб

К = кi / Σ K                               /x100 в %/

 

  1. Постижения

Σ m – постижения /медали/ - общ брой

Тежест:

X - 1-во място – 50%

Y - 2-ро място – 30%

Z - 3-то място – 20%

Σ m = ΣX + ΣY + ΣZ

M = mi / Σ m                            /x100 в %/

 

mi – коефициент на постиженията на съответния клуб

mi = 0,5x + 0,3y + 0,2z

 

  1. Временни резултати

B – временно класиране в съответна дивизия

Точкова система:

1-во място – 1 т

2-ро място – 0,9 т

3-то място – 0,8 т

4-то място – 0,7 т

5-то място – 0,6 т

6-то място – 0,5 т

7-мо място – 0,4 т

8-мо място – 0,3 т

9-то място – 0,2 т

10-то място – 0,1 т

Σ b – общ брой точки на всички СК

Σ b = b1 + b2 + bn

 

B = b/ Σ b                    /x100 в %/

 

  1. Популярност

P – посещения на официални състезания

Трудноизмерим показател, поради факта, че един спорт отчита посещаемост чрез закупените билети, а при друг няма такава практика.

Показателят отпада от изчисленията в методиката до намиране на конкретен измерител.

 

  1. Коефициент от приоритети

OK – общ коефициент

OS – сбор от коефициентите на всички клубове

OS = DM + O + N + S

 

DM – Включване на деца и младежи

O – Спорт, част от Общинските приоритети

N – част от националните приоритети

S – Олимпийски спорт

 

OKi = DMi + Oi + Ni + Si

OKi – общ коефициент на отделен СК

DMi – коефициент на СК включване на деца и младежи

Oi - коефициент на СК Спорт, част от Общинските приоритети

Ni - коефициент на СК част от националните приоритети

Si - коефициент на СК Олимпийски спорт

 

Забележка: Тук се прилага изчисляване на база на тежест, която ежегодно може да търпи развитие. Прилагаме по 25% тежест за всеки коефициент /тежестта може да варира според визията на Община Видин/

 

OK = OKi / OS                                      /x100 в %/

 

  1. Изчисляване на субсидията

 

Субсидия по параметри

Тежест

Бюджет

Индив. Коеф. /в %/

Параметри

 

30%

А

 

K

 

30%

А

 

M

 

20%

А

 

B

 

20%

А

 

OK

 

Обща сума на субсидията

 

Забележка: Тежестите в таблицата се определят въз основа на визията на Община Видин за стимулиране на конкретни Приоритети.

 

   
© Активно Общество