Процедурата за „Организиране и провеждане на обучения”

1. Сдружение "Активно общество", проект „Активни мерки  за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“ , с код на проекта ROBG-171

2.Предметът на процедурата е услугата  за „Организиране и провеждане на обучения”

3. Срок за подаване на оферти: 27.09.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от01.07.2016г.

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет на процедурата:  Избор на изпълнител за осъществяване на услуги по информационни кампании и публичност по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171, по следните обособенни позиции:

Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейности по подготовка на материали за информационни кампании и публичност по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171;

Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейности по организиране на събития и срещи по информационни кампании и публичност по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

Обособена позиция № 3: Осъществяване на дейности по подготовка и реализация на прес и рекламни съобщения  за организиране на събития и срещи по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

 

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура чрез съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Прогнозна стойност   29842.45  лв.  /двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и пет ст./.

Прогнозна стойност за обособена позиция № 1: 13 079.22 лева;

Прогнозна стойност за обособена позиция № 2: 15 354.03 лева;

Прогнозна стойност за обособена позиция № 3: 1408.20 лева.

Ценовите предложения на участниците не могат да надвишават прогнозната стойност на съответната обособена позиция, както и прогнозната стойност на съответната дейност, както са описани в „Описание на услугата“.

Описание на услугата: 

 

Важи за всички обособени позиции: Изработените и доставени материали и дейности по всички обособени позиции трябва да се изработят съгласно инструкциите, които са подробно разписани в Наръчника за визуална идентичност на програма „Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А  Румъния – Бълграия 2014 – 2020“. В ценовото предложение, участникът декларира, че изработените и доставени материали ще бъдат изработени съгласно инструкциите, разписани в Наръчника на визуална интедтичност на програмата.

 

Обособена позиция № 1:

 

Материал/дейност

Максимална прогнозна стойност

Количество

Изработване на графични концепции и оформление

Изработване на графични концепции за персонализирани картонени папки

 

117.35 лева

1 бр.

Изработване на графични концепции за постери, формат А4   

136.91 лева

1 бр.

Изработване на графично оформление брошури, формат А4

19.56 лева

1 бр.

Изработване на графично оформление за постери формат А4

29.34 лева

1 бр.

Изработване и доставка на брошури, постери, папки и стикери

Отпечатване и доставка на брошури, формат А4

1455.14 лева

3 000 бр.

Отпечатване и доставка  на постери за информационна кампания, формат А 4 – двустранни

352.05 лева

300 бр.

Отпечатване и доставка на персонализирани картонени папки

3 520.50 лева

1 000 бр.

Отпечатване и доставка на стикери

290.03 лева

1 000 бр.

Доставка на бележници, адресни книги и химикалки

Доставка на бележници

821.45 лева

500 бр.

Доставка на адресна книга

5 280.74 лева

500 бр.

Доставка на химикалки

1056.15 лева

500 бр.

 

В предложението си участникът следва да оферира цена за всяка една от дейностите или материалите.

Изработените материали следва да бъдат доставени на адреса на Бенефициента, Бенефициентът приема материалите след тяхното разглеждане за съотвествие с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на програмата и условията в настоящото съобщение.

Възложителят оценява получените оферти по обособена позиция № 1 чрез критерия „най-ниска цена“.

Обособена позиция № 2:

Материал/дейност

Максимална прогнозна стойност

Количество

 

Организация на Стартираща конференция

Организация на Стартираща конференция, в това число изготвяне на програма, покана на гости, планиране на зала, регистрация на участници, организиране присъствание на фотографи, изготвяне на лист с присъстващи, публикуване/копиране на папки за медии, записване на CD|DVD на конференцията

1 705.48 лева

1 бр.

Наем на зала за откриваща конференция

316.84 лева

1 бр.

Превод на български за откриваща конференция

582.05 лева

1 бр.

Организация на заключителна конференция

Организация на заключителна конференция – в това число изготвяне на програма, покана на гости, планиране на зала, регистрация на участници, организиране присъствие на фотографи изготвяне на лист с присъстващи, публикуване/копиране на папки за медии, записване на CD\DVD на конференцията

1697.66 лева

1 бр.

Наем на зала за заключителна конференция

363.78 лева

1 бр.

Превод на български за заключителна конференция

582.05 лева

1 бр.

Организиране на работни кампании/панаири с участие 150 човека от целевата група и 20 работодателя от региона Дробета-Видин и извън региона

Наем на зала за организиране на работни кампании/панаири 

727.57 лева

1 бр.

Превод на румънски за организираните работни кампании/панаири

1164.11 лева

1 бр.

Наем на изложбени щандове за провеждане на работни кампании

2347 лева

20 щанда за по 2 дни

Организиране на информационни и мотивационни кампании в България

Изложбени щандове - 5

5867.49 лева

5 щанда

Възложителят оценява получените оферти по обособена позиция № 2 чрез критерия „най-ниска цена“.

Обособена позиция № 3:

Материал/дейност

Максимална прогнозна стойност

Количество

Изработване и разпространение на прес съобщения

704.10 лева

2 бр.

Изработване и разпространение на реклани статитии

704.10 лева

2 бр.

 

Възложителят оценява получените оферти по обособена позиция № 3 чрез критерия „най-ниска цена“.

Всеки кандидат има право да предтсави само една оферта.

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, Офис на Сдружение „Активно общество“.

Офертите да съдържат:    

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  11.07.2017 г.

 

гр. Видин

03.07.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет на процедурата:  Избор на изпълнител за осъществяване на счетоводни услуги по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура чрез съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прогнозна стойност   8801.23  лв.  /осем хиляди осемстотин и един лева и двадесет и три ст./ за период от 18 месеца или 488.95 (четиристотин осемдесет и осем лева и деветдесет и пет ст.) за един месец.

Описание на услугата: 

  1. Осъществяване на счетоводни услуги по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“ за българския бенефициент – Сдружение „Активно общество“ по проекта;
  2. Осъществяване на ежемесечни дейности, във връзка с осъществяване на осчетоводяване на дейностите по проекта;
  3. Изпълнение на всички законови задължения на Бенефециента във връзка с осчетоводяването на разходите му, във връзка с изпълнението на проекта;
  4. Проверка на необходимите документи, във връзка с осъществяване и реализиране на плащания от страна на Бенефициента по проекта;
  5. Оказва съдействие на екипа по управление от страна на Бенефициента при отчитането и администрирането на проекта, във връзка с проверка на плащанията и отчитането на разходите;
  6. Изготвя необходимите документи за надлежното осчетоводяване и отчитане пред компетентните органи на изпълнението на бюджета по проекта от страна на Бенефициента;
  7. Стриктно спазване на всички счетоводни задължения, определени в законодателството на Република България;
  8. Изпълнение на всички задължения, определени в правилата и нормативната уредба на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 - 2020“;
  9. Изпълнение на други задължения, във връзка с законосъобразното разходване на средствата, осчетоводяването и отчитането на изпълнението на бюджета от страна на Бенефициента
  10. Срокът на изпълнение е 18 месеца, но не по-късно от датата на приключване на изпълнение на проекта. Дейността се заплаща ежемесечно, като участниците предлагат ценово предложение за изпълнение на услугата за един месец и обща цена за изпълнение за период от 18 месеца.

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, офис на Сдружение „Активно общество“

Офертите да съдържат:    

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  11.07.2017 г.

 

гр. Видин

03.07.2017г.

   
© Активно Общество