СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет на процедурата:  Избор на изпълнител за осъществяване на счетоводни услуги по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура чрез съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прогнозна стойност   8801.23  лв.  /осем хиляди осемстотин и един лева и двадесет и три ст./ за период от 18 месеца или 488.95 (четиристотин осемдесет и осем лева и деветдесет и пет ст.) за един месец.

Описание на услугата: 

  1. Осъществяване на счетоводни услуги по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“ за българския бенефициент – Сдружение „Активно общество“ по проекта;
  2. Осъществяване на ежемесечни дейности, във връзка с осъществяване на осчетоводяване на дейностите по проекта;
  3. Изпълнение на всички законови задължения на Бенефециента във връзка с осчетоводяването на разходите му, във връзка с изпълнението на проекта;
  4. Проверка на необходимите документи, във връзка с осъществяване и реализиране на плащания от страна на Бенефициента по проекта;
  5. Оказва съдействие на екипа по управление от страна на Бенефициента при отчитането и администрирането на проекта, във връзка с проверка на плащанията и отчитането на разходите;
  6. Изготвя необходимите документи за надлежното осчетоводяване и отчитане пред компетентните органи на изпълнението на бюджета по проекта от страна на Бенефициента;
  7. Стриктно спазване на всички счетоводни задължения, определени в законодателството на Република България;
  8. Изпълнение на всички задължения, определени в правилата и нормативната уредба на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 - 2020“;
  9. Изпълнение на други задължения, във връзка с законосъобразното разходване на средствата, осчетоводяването и отчитането на изпълнението на бюджета от страна на Бенефициента
  10. Срокът на изпълнение е 18 месеца, но не по-късно от датата на приключване на изпълнение на проекта. Дейността се заплаща ежемесечно, като участниците предлагат ценово предложение за изпълнение на услугата за един месец и обща цена за изпълнение за период от 18 месеца.

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, офис на Сдружение „Активно общество“

Офертите да съдържат:    

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  11.07.2017 г.

 

гр. Видин

03.07.2017г.

   
© Активно Общество