СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет:  Осъществяване на писмен превод по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

Описание на услугата: 

Изпълнителят следва да извърши:

  1. Превод на 150 страници от български на румънски език на материали, предоставени от Възложителя.
  2. Превод на 300 страници от български на английски език на материали, предоставени от Възложителя.

Прогнозна стойност:

  1.  4295,00 (четири хиляди двеста деветдесет и пет) лева максимална стойност за превод от български на румънски език
  2. 3410,00 (три хиляди четиристотин и десет) лева максимална стойност за превод от български на английски език

Ценовите предложения на участниците не могат да надвишават посочената прогнозна стойност.

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, Офис на Сдружение „Активно общество“.

Офертите да съдържат:

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  12.09.2018 г.

   
© Активно Общество