Проекти

Стотици младежи станаха по-ангажирани към проблемите на околната среда

Пет екологични обучения на младежи, десет младежки екоработилници и мащабна информационна кампания са част от резултатите от реализацията на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, която Сдружение „Активно общество“ изпълни успешно. Проектът бе изпълнен с финансиране от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на […]

Започва изпълнението на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“

Млади хора от десет области в България ще станат по-ангажирани към опазването на околната среда и в частност към повторното използване на ресурсите благодарение на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, изпълняван от Сдружение „Активно общество“ с финансиране от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на […]

Проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“

През декември 2020 година Сдружението стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“, договор  №BG05M2OP001-3.017-0041-C01,  финансиран отОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие.  Осигуреното финансиране е в размер на 224 716,80 лв, а […]

Проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL)

Проектът създаде младежка мрежа в трансграничната зона, посветена на познаването, разбирането и признаването на Целите за устойчиво развитие като важен въпрос. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с водещата организация „Proactive“.  Организация „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10 годишен опит в работата с младежи. Партньори в проекта са […]

Проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“

Сдружение „Активно общество “ изпълнява проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“. Проектът се финансира по договор № BG05SFOP001-2.025-0144-С01 от дата 23.08.2022 година  по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики […]

Проект „Не!Зависим“

Проект „Не!Зависим“, който е финансиран от „Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.“ на Министерство на младежта и спорта. Проектът  се изпълнява в периода 15.07.2022 г. – 31.10.2022 г.  Целева група са младежите от област Видин на възраст от 15 до 29 години, а целта […]

Моето бъдеще

Проектът „Моето Бъдеще“( 2016-BG01-KA105-023079 ) е младежки обмен по програма Еразъм+. Приоритетите на организациите включени в проекта са свързани с  развитието на младежта в държавите участнички – България, Турция, Литва, Македония, Швеция и Естония. Проектът е насочен към повишаване на информираността на младежите за младежката безработица, начините за справяне с проблема, насърчаване на младежката активност и заемане на гражданска […]

МИКЦ Активно общество

Проект „МИКЦ Активно общество“ е финансиран по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта на Република България, съгласно договор № 25-00-35/16.12.2016г.. Проекта ще се реализира в област Видин. МИКЦ Видин ще проведе дейности във Видин, Брегово, Ново село, Макреш. Основната цел на настоящия проект е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  […]

Да бъдем солидарни – всяко дете е уникално и различията ни правят по-силни

Съвместен проект на Сдружение „Активно общество“ – клон Ново село и НЧ „Земеделец 1874“ Ново село, насочен към развитието на детската и младежка политика в село Ново село. Настоящият проект се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, по програма „Дъга“, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания. Проектът стартира през август 2015г. и […]

Младежка банка Видин

Моделът „Младежка Банка“ е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Философията на нейното възникване е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като основни принципи са младежко участие и подобряване качеството на филантропията осъществявана от млади хора за млади хора. Младежката банка представлява комисия за отпускане на […]

КОНТАКТИ