26фев.

Проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“

През декември 2020 година Сдружението стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“, договор  №BG05M2OP001-3.017-0041-C01,  финансиран отОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие.  Осигуреното финансиране е в размер на 224 716,80 лв, а продължителността на проекта е 27 месеца. Проектът се изпълнява в партньорство с Детска градина 9 „Зора“ – гр. Монтана , Детска градина „Русалка“ – град Видин, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“- с. Ковачица, Средно училище „Христо Ботев“ – село Арчар, Средно училище „Димитър Маринов“ – град Лом, ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“, Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Брегово. В рамките на проекта се извършва проучване с участието на всички партньори за  текущото състояние на  работата в мултикултурна среда и за  идентифициране на нуждите на училищата и детските градини, партньори по проекта. На база на проведеното проучване са изведени и теми за работа в мултикултурна сред,  по които ще бъдат обучени 140 педагогически специалисти и 2 медиатори от 7 образователни институции от областите Видин и Монтана. Две от предвидените обучения завършват с присъждане на 3 квалификационни кредити на по теми за работа в мултикултурна среда. Проектът предоставя възможност както на директорите, така и на образователните медиатори и учителите да повишат своите професионални компетентности и да придобият и преподават знания и формират умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.