28авг.

Проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“

Сдружение „Активно общество “ изпълнява проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“. Проектът се финансира по договор № BG05SFOP001-2.025-0144-С01 от дата 23.08.2022 година  по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Общата стойност на проекта е 59 338.11, от които 50 437,33 лв. европейско и 8900,72 лв. национално съфинансиране.

 Проектът се реализира в периода 23.08.2022 година – 23.08.2023 година.

С реализирането на проекта Сдружение „Активно Общество“ и неговият партньор Сдружение „Модерна Враца си поставят като основна цел преглед и подобряване на съществуващото законодателство и практики в областта на младежките политики на територията на общините Видин и Враца, както и разработване на анализ и съпоставка с най-добрите европейски практики, на база на който да бъдат изведени препоръки за подобряване на законодателството в тази област на територията на двете общини.

Сдружение „Активно Общество“ ще повиши активното гражданско участие в процесите за вземане на решения в значими обществени сфери, както и взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса.