25дек.

Проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL)

Проектът създаде младежка мрежа в трансграничната зона, посветена на познаването, разбирането и признаването на Целите за устойчиво развитие като важен въпрос. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с водещата организация „Proactive“.  Организация „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10 годишен опит в работата с младежи. Партньори в проекта са организация „Timok Youth Center“ от град Зайчар, Сърбия, която работи по въпросите за младежките политики, развитието и подкрепата на младежки инициативи. Организацията е един от учредителите на Национален младежки съвет. При изпълнението си партнираме и с  фондация „Каузи“, която определя за своя мисия „да работи за създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора – граждани на България, Европа и Света.“ В рамките на проекта е създадена мрежа от подобни организации и лидери на общественото мнение за популяризиране на Целите за устойчиво развитие, организирани са фокус групи, създадени са визуални и онлайн инструменти, проведени са срещи между лидери на мнение и млади хора, обучения на обучители, семинари за изграждане на капацитет в Ниш, София, Видин и Зайчар, младежки събития  и две финални събития. Проектът е изпълнен в периода  06.01.21-05.01.22 година и обхвана повече от 500 младежи от трансграничния регион.