15авг.

Кръгла маса за младежките политики се проведе във Видин

Сдружение „Активно общество“ организира кръгла маса на Тема „Състояние на младежките политики в областите Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“. Събитието се състоя в Залата за изяви на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин и в него се включиха представители на институции, на неправителствения сектор, както и видински младежи.

Председателят на Сдружение „Активно общество“ Радослав Георгиев откри кръглата маса с представяне на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в Северозападна България“, в рамките на който се проведе събитието, както и с презентиране на програмата, по която той се изпълнява – „Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025-0144-C01 предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подбор „Повишаване гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Активно общество“, партньор е Сдружение „Модерна Враца“.

„Проектът кореспондира със специфична цел 3 на Оперативна програма „Добро управление“ – „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“. Програмата отчита, че важен елемент от функционирането на ефективна институционална среда в България е ефективното участие на гражданското общество в процесите на подготовка, осъществяване, мониторинг и оценка на публичните политики. Именно във връзка с тази визия на Оперативна програма „Добро управление“ ние решихме, че е не просто важно, но и необходимо да оценим младежките политики – начина, по който те се формират и начина, по който те се прилагат и мониторират в общините Видин и Враца“, посочи Радослав Георгиев.

В рамките на проекта са изготвени два документа – „Анализ на съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца“ и „Доклад за най-добрите европейски практики в сферата на младежките политики“, които бяха представени по време на кръглата маса.

Мария Петрова, експерт в екипа на проекта, представи разработения „Анализ на съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца“, като запозна присъстващите с провежданите в момента младежки политики в двете общини.

Експертът презентира и основните препоръки, които могат да бъдат изведени на база направения анализ. По отношение на Община Видин те са: провеждане на периодични проучвания за нуждите на младите хора; определяне на целеви бюджет; създаване на фонд за стимулиране на младежката активност; осигуряване на по-достъпни канали за комуникация с отговорните експерти за провеждане на младежката политика; създаване на механизъм за подобряване на взаимодействието с младежките неправителствени организации и с организации, работещи в полза на младите хора; създаване на обществени достъпни младежки пространства; създаване на младежки структури, които да осигуряват възможности за подкрепа и развитие на младите хора.

Препоръки към Община Враца са: провеждане на периодични проучвания за нуждите на младите хора; осигуряване на повече публичност по отношение на съществуващия фонд за младежки дейности; анализиране на причините за слабия интерес към дейността на консултативния съвет по въпросите за младежта и прилагане на мерки за подобряването му; създаване на механизми за стимулиране на младежката активност и предприемачество в младите хора.

„Като цяло на преден план се извежда необходимостта от реално изследване на нуждите на младежта, за да могат общините да отговарят на потребностите на младите хора и да създават ефективни стратегии. Често липсва и прозрачност в процесите по планиране, реализиране и отчитане на плановете за младежта. Не се наблюдава желание у общините за ангажиране на младежите и включването им в етапите на създаването на политиките. Оформянето на плановете се базира основно на погледа на институциите, не толкова на реалните потребности на местната общност. И като цяло може да се определи като незадоволителна местната младежка политика“, обясни Мария Петрова.

Теодора Макавеева,  която представи Доклада за най-добрите европейски практики в сферата на младежките политики представи основните акценти в документа. Тя отбеляза, че целите на доклада са представяне на прилаганите младежки политики в Германия, Франция, Италия, Финландия, Дания и Норвегия, идентифициране на успешни практики, както и анализ относно приложимостта на идентифицираните успешни практики, с оглед на българското национално законодателство. Основните елементи при анализа на младежката политика за всяка от посочените държави са общ преглед; законодателна рамка; финансиране на младежките политики; заетост и предприемачество, както и идентифицирани специфични за съответната държава елементи на провежданата младежка политика.

Представени бяха идентифицирани успешни практики в сферата на младежките политики в шестте държави, както и изведените на тази база конкретни препоръки за подобряване на процеса на формирането и прилагането на младежките политики на територията на общините Видин и Враца. Тези препоръки са: Насърчаване по-силното участие на младите хора в процеса на формиране на младежката политика и използване на външна експертиза; Организиране на конкурс за младежка предприемаческа идея и менторство; Създаване на фонд за подкрепа на младежкото предприемачество; Подкрепа за развитието на неправителствения сектор – фонд за подкрепа на младежки организации и неправителствени организации, извършващи младежка работа; Инвестиции в създаване на публични младежки пространства в читалищата; Създаване на младежка услуга от типа „едно гише“.

„Провеждането на всяка една политика изисква отделяне на определен финансов ресурс. Проблем, който може да бъде идентифициран в България е неотделянето на достатъчно средства на национално ниво за провеждане на ефективна и всеобхватна младежка политика. На ниво община финансирането намалява още повече. В общия случай финансовите средства са насочени към организиране на събития за младежи със забавен характер. За работата с младежи от уязвими групи общините основно разчитат на финансиране по проекти (тоест с непостоянен характер). Подкрепата за младежкото предприемачество пък напрактика отсъства на местно ниво“, отбеляза Теодора Макавеева. Тя допълни, че в резултат на всичко гореизброено, на общинско ниво се реализират отделни мерки или събития, но трудно може да се говори за провеждане на цялостна, систематизирана младежка политика. Това е проблем, защото провеждането на местна младежка политика би дало възможност да се вземат предвид местните специфики и конкретните нужди на младежите, живеещи на територията на дадена община.

Разработените документи са публикувани на интернет страницата на Сдружение „Активно общество“. Те ще бъдат изпратени и до общинските администрации във Видин и във Враца, както и на представители на държавната законодателна и изпълнителна власт.

На 21 август ще бъде проведена втора кръгла маса, която ще бъде организирана в Младежкия център във Враца. На събитието пред местните заинтересовани страни ще бъдат представени разработените „Анализ на съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца“ и „Доклад за най-добрите европейски практики в сферата на младежките политики“ и ще се проведе дискусия.