23авг.

Приключи изпълнението на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“

Успешно приключи изпълнението на проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“, договор № BG05SFOP001-2.025-0144-С01,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се изпълни в партньорство със Сдружение „Модерна Враца“ в периода 23.08.2022 – 23.08.2023г.  Общата стойност на проекта е 59 338.11, от които 50 437,33 лв. европейско и 8900,72 лв. национално съфинансиране. В рамките на проекта са разработени два документа: Анализ, представящ съществуващите практики и очертаващ основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца и Доклад от проучване на най-добрите европейски практики в сферата на младежките политики, извеждащ 6 бр. препоръки за мерки и дейности, подобряващи процеса на формирането и прилагането на младежките политики на територията на общините Видин и Враца, с конкретни предложения за промени в приложимото законодателство, в това число в социален, образователен и демографски аспект. И двата документа са достъпни на сайта в раздел ресурси.  В рамките на проекта са проведени два регионални форума от типа „Кръгла маса“ в градовете Видин и Враца, с участието на всички заинтересовани страни.