МИКЦ Активно общество

Проект „МИКЦ Активно общество“ е финансиран по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта на Република България, съгласно договор № 25-00-35/16.12.2016г.. Проекта ще се реализира в област Видин. МИКЦ Видин ще проведе дейности във Видин, Брегово, Ново село, Макреш.

Основната цел на настоящия проект е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Видин за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на  устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги. МИКЦ ще бъде  пространство, подкрепящо младите и oсигуряващо им условия за личностно изграждане, развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Видин.

Основните дейности, които МИКЦ ще извърши са предлагане на информационни, консултантски и обучителни услуги, както и организиране на различни публични събития и кампании за свободното време на младежите.

Очакваните резултати в края на проекта са да бъдат предоставени информационни услуги на над 3500 младежи, да бъдат консултирани около 800 души, да бъдат проведени 10 броя обучения, с включени в тях 200 младежи, предоставени мобилни услуги на  1075 млади хора от малките населени места, отдалечените, труднодостъпни и селски райони и включени 500 младежи в публични събития и кампании за свободното време. Проектът предвижда участие да вземат и младежи в неравностойно положение

Ще се работи за мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, младежкото предприемачество, управлението, проектната дейност, околната среда и младежката политика.

Изграденият център ще бъде устойчив, като надгради добрия опит, който организацията има от предходния МИКЦ и ще се стреми към мултиплициране на резултатите от проекта.

Основната целева група в проекта са младите хора от област Видин на възраст 15 – 29 години включително. Предвиждаме участие във всички форми на предоставяните услуги от МИКЦ Видин да вземат минимум 4000 младежи – над 3500 младежи, получили информационни услуги, около 200 души, включени в обученията, над 800 младежи, получили консултантски услуги и над 500 младежи, участващи в кампаниите. Предвиждаме 25% от младежите получили услуги от МИКЦ Видин да са от малките населени места от областта. МИКЦ Видин ще направи изнесени приемни в общините Видин, Брегово, Ново село, Макреш. В дейностите на проекта ще бъдат включени и неактивни младежи – неработещи, неучещи, нерегистрирани в бюра по труда.

Дейности:

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ: 

– Европейски съюз

– Развитие на собствен бизнес.

– Гражданска активност на младите хора.

– Продължаване на образованието.

– Екология.

– Професионална реализация.

– Личностното развитие

– Социално включване на млади хора в неравностойно положение в обществото

– Развитие на младежкото доброволчество

– Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора

– Организация на свободното време

– Здравословен начин на живот

– Възможности за стажуване, младежки бригади/ младежка мобилност

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ: 

– Младежко предприемачество и професионално ориентиране 

– Превенция на рисково и девиантно поведение

– Разработване  и управление на проекти

– Околната среда и здраве

ОБУЧЕНИЯ 

– Разработване и управление на проекти.

– Изграждане на екипи и умения за работа в екип.

– Първа работа

– Екология и опазване на околната среда.

– Комуникативни умения. Невербални и вербални комуникативни умения. Ефективно презентиране и говорене пред публика.

– Доброволчество – привличане, мотивиране и развитие на доброволци. Добри практики за младежко доброволчество.

– Механизми за ефективно взаимодействие и диалог на неправителствените организации с държавната и местната власт. Структурен диалог. Добри практики.

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНИ ФОРМИ НА МЛАДЕЖКА И СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ОТДАЛЕЧЕНИТЕ И ТРУДНОДОСТЪПНИ РАЙОНИ:

В рамките на дейността е предвидено да се провеждат консултации и информационни дни в малките населени места от община Видин и селските райони от област Видин.

ДРУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА: 

В дейността се предвиждат чествания с публични събития на 4 броя значими за младежите от област Видин тържествени дни – 5-ти декември – Деня на доброволчеството, 9-ти май – Деня на Европа, 29-ти юни – Ден на река Дунав и 12-ти август – Международния ден на младежта. Освен публичните събития в тази дейност ще бъде реализирано и четвъртото поредно издание на екологичната кампания „Спаси едно дърво“ за 2017-та година /второто издание на кампанията бе част от дейностите на МИКЦ Видин през 2015г./.