06юли

Моето бъдеще

Проектът „Моето Бъдеще“( 2016-BG01-KA105-023079 ) е младежки обмен по програма Еразъм+. Приоритетите на организациите включени в проекта са свързани с  развитието на младежта в държавите участнички – България, Турция, Литва, Македония, Швеция и Естония. Проектът е насочен към повишаване на информираността на младежите за младежката безработица, начините за справяне с проблема, насърчаване на младежката активност и заемане на гражданска позиция.  Обменът се проведе през юли 2016 година в град Видин, България., като в негоучастие взеха общо 36 младежи на възраст от 18-29 години. Основните проектни дейности  са: подготовка, провеждане на младежки обмен, оценка на постигнатите резултати и популяризане на проекта. Водещите теми са:  младежка безработица, информиране на участниците за програмите за справяне с младежката безработица, съставяне на профил на младежкия работник, отразяване на гледната точка на участниците по темата, активно гражданско участние, правата на младежките работници в ЕС, а използваните методи, чрез които се продежда обмена са: представяне, дебати, симулации, ролеви игри, енерджайзъри, споделяне на опит, работа по групи, „Търсачи на съкровища“, комуникационни методи, национални вечери. 

В рамките на обмена са разработени Насоки за справяне с младежката безработица, повишени са знанията, уменията и мотивацията на всички участници.  На последните са раздадени сертификати. Резултатите от проекта са мултиплицирани в държавите на организациите участници в обмена, като по този начин е повишена информираността на голям брой младежи за възможностите за решаване на проблемите, свързани с младежката безработица.