Младежи за модерен Видин

Проектът „Младежи за модерен Видин“ е насочен към към един нетрадиционен за развита Европа проблем, пред който обаче се оказаха безсилни местна власт, гражданско общество и младежки групи в град Видин. Става въпрос за масовото облепяне на града с некролози, които са силно концентрирани в централна градска част. Това създава множество проблеми пред туризма и туристическия бизнес във Видин, защото всички идващи да посетят красивия крайдунавски град, остават изумени от разлепените навсякъде некролози, които създават усещането, че градът е замиращ и изчезващ. Това е изключително голям имиджов проблем за Видин и е много сериозно предизвикателство към нас като младежи, които са решили да развиват младежка дейност, насочена към решаването на наболелите градски проблеми.

Трудно е за развиване на младежки дейности във Видин, когато целият град има излъчването на умиращо и изчезващо от картата населено място. Ние като млади хора работим за модернизирането на Видин и се надяваме от един град на миналото, който е осеян с архитектурни и културни паметници, да се превърне в един модерен град на бъдещето, в който красивото историческо минало служи за основа на едно устойчиво развитие на гражданското общество, което да включва младежките групи, лидери и организации. В момента Видин и неговите младежи са затворени в капана на миналото и според нас трябват бързи, енергични и целенасочени действия за излизане от тази ситуация. Видин през годините е многократно заклеймяван като един отмиращ град. Сега обаче Дунав мост II, инфраструктурните подобрения и бъдещите инвестиции в региона, подсказват, че града има бъдеще, но то минава през изкореняването на обществените бурени, които ни задържат в оковите на негативното и безцветно гледане назад във времето, вместо напред. Ние решихме да стартираме процесът на обновяване и модернизиране на Видин, вдъхновени от „принципа на счупения прозорец“. В този смислов рекурс ние няма да подменяме всеки един един счупен прозорец, докато чупещият го не се откаже да го прави, а ще се борим с информационна кампания, младежки обучения, младежки дейности и семинари, за да можем с координирани и проактивни действия да преборим некролозите от централна градска част, които превръщат града в един счупен прозорец. По примера на кмета на Ню Йорк Рудолф Джулиани, който започва масирана кампания за прочистване на града като стартира не от борба с уличните банди, не от организираната престъпност, а от битка с графитите, които опасват цялото метро, което в Ню Йорк има характер на жив организъм. Така кметът Джулиани нарежда всеки ден да се почистват мотрисите на метрото, докато един ден те започват да се прибират в гаража чисти. На принципа на счупения прозорец, кметът Джулиани се справя с престъпността в Ню Йорк като започва битка с наглед безобидните в метрото графити. Вдъхновени от този хубав пример, ние искаме да се преборим с усещането за застаряване и умиране на един такъв красив град като Видин, като започнем битка с некролозите, които са опасали целия град. Намираме, че справянето с този проблем ще доведе до лавинообразни промени в гражданското общество на града, като ще стимулира младежите да развиват и други подобни инициативи. Чисто психологически справянето с призраците на миналото, които гледат видинските младежки всеки ден от всяко дърво или стълб, ще доведе до освобождаване на младежите от оковите на миналото, което в момента ги държи в желязната си хватка. Ние намираме некролозите във Видин като едни наши си графити върху метро. Това е нашият счупен прозорец и ние сме готови да го подменяме всеки ден, докато не преборим този проблем и не дадем възможност на младежите на Видин да спрат да гледат принудително в миналото.

Ние от младежката организация „Активно общество“ прекрасно разбираме необходимостта от разгласяване на скръбните вести и затова ние планираме една цялостна кампания, а не просто механично разлепяне на некролозите. За да се преборим устойчиво с този наболял проблем, ние трябва да извървим дълъг път. Първо е необходимо да анализираме ситуацията и да подготвим качествено и количествено изследване на параметрите на проблема. Къде в града са най-много некролозите, как са групирани и колко са на брой, как ще въздейства психологически и социално на населението тяхното премахване, са въпроси, на които трябва да намерим отговор преди да се започне физическото отстраняване на некролозите. Необходимо е да обучим доброволците си в работа със заинтересованите групи и е от критична важност да проведем достатъчно разяснителни срещи с тези групи (пенсионерски клубове и организации, местни власти и общественици). Паралелно с всичко това ние планираме да развием и информационна кампания, която да разясни на населението нашите намерения. Тези дейности ще бъдат изпълнени в рамките на 6 календарни месеца.

Преди да се стартира теренна работа по премахването на некролозите и дори преди началото на информационната кампания, ние ще изготвим анализ на настоящата ситуация. Анализът ще бъде под формата на доклад, който ще съдържа количествени измерители на проблема – общ брой некролози, най-честите места, на които се намират те, както и идентифициране на социални групи, които най-често разлепят некролози на нерегламентирани за това места. Докладът ще съдържа освен горните индикатори и правен, психологически и социален анализ на проблема като всяка от тези теми ще бъде развита от младежки колектив, който ще аргументира юридическите, психологическите и обществените необходимости за борба с този сериозен социален проблем. Данните от докладът ще бъдат изнесени на специална пресконференция, която ще представи проекта, резултатите от анализа и ще аргументира пред обществеността необходимостта от планираната дейност.

Проектът „Младежи за модерен Видин“ ще събере 20 младежи и младежки активисти, които ще бъдат доброволчески актив на проекта и ще реализират неговата основна дейност. Преди стартирането й обаче е необходимо тези доброволци да преминат през обучение за работа със заинтересованите групи и местната власт. Обучението ще се извърши чрез интензивен курс и младежки тренери, които са доказано капацитивни, за да могат да осигурят качествено обучение на доброволците. Преминалите обучението ще притежават базовите умения за водене на диалог между поколенията, както и ще имат нужните знания и компетенции за воденето на разговори с местни представители на властта.

След приключване на обученията, младежките доброволци и активисти ще започнат срещи със заинтересованите страни, които ще бъдат публични и отворени към всички граждани. Целево ще се търсят срещи с представители на всички пенсионерски клубове и организации, както и с представители на пациентски и други граждански организации. Друга целева група ще бъдат местните власти – общински съветници, ресорни заместник-кметове, както и кметът на общината. Целта е да се осигури подкрепа от местната власт за тази проактивна и иновативна младежка дейност.

След приключване на тази фаза, сдружение „Активно общество“ ще инициира, в рамките на проекта „Младежи за модерен Видин“, закупуването, монтирането и промотирането на табла за скръбни вести, които ще бъдат поставени в зони, в които е позволено разлепянето на скръбните вести –около църкви, религиозни храмове и гробищни паркове. Табелите ще бъдат  10 на брой и ще са разпръснати равномерно из града, така че да имат необходимия обхват, като ще се акцентира повече върху зоните, за които анализът в първата фаза на проекта, е показал, че има висока концентрация на скръбни вести разлепени на нерегламентирани за това места.

При наличие на монтирани табла за регламентирано споделяне на скръбните вести, обучените 20 активиста по проекта „Младежи за модерен Видин“ ще започнат кампания за физическото премахване на нерегламентираните некролози. Водени от принципа на счупения прозорец ние планираме да провеждаме акции по премахването на нерегламентирано разлепените скръбни вести в продължение на 6 седмици поне 2 пъти седмично.

Паралелно на последните три фази (срещи с местна власт и заинтересовани страни, монтиране на табла за скръбни вести и премахването на нерегламентирано разлепените некролози) ще тече информационна кампания в местния печат, радио и телевизия, като за целта ще бъдат направени поне 3 публикации в местните интернет и печатни издания, както и поне един репортаж по местна телевизия. Освен това към проекта ще бъдат напечатани и раздавани информационни брошури, които да представян синтезирано идеята и формите за нейното изпълнение.

При приключване на проектът „Младежи за модерен Видин“ ще бъде изготвен доклад-анализ на поставените цели и постигнатите резултати, в които ще бъдат включени препоръки към местната власт за необходимите стъпки, които трябва да бъдат извършени от тях, за да се продължи устойчивото развитие на младежката инициатива, което да гарантира едно дългосрочно и качествено решаване на проблема. Докладът, както и постигнатите резултати от проекта ще бъдат представени на заключителна пресконференция, на която ще бъдат поканени местните властимащи, лидерите на местните политически и граждански организации, както и представители на областната управа и народните представители от региона, които да съдействат с разпространяването на резултатите и препоръките от проекта в другите населени места в областта. Копия от заключителния доклад ще бъдат предоставени на всички поканени лица, както и на кметовете на общините в област Видин, с цел по-широко разпространяване на предложените решения, които ще са в услуга не само на град Видин, но и на повечето населени места в областта, които са изправени пред същия проблем