„Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права”

„Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права” е проект, който цели насърчаване на активното гражданство сред младите хора чрез доброволчество и провеждане на доброволчески инициативи. Проектът е одобрен и финансиран от НЦЕМПИ и се осъществява от Си Ви Ес – България в сътрудничество във Видин със СНЦ „Активно общество”.

Основната цел на проекта е да разбие стените, които всички ние издигаме в ежедневието си благодарение на предразсъдъци и недоверчивост. Значението на доброволчеството като средство за справяне с конфликти и проблеми е важно за тяхното разрешаване и предотвратяване на местно ниво. Затова проектът цели да подобри и изгради нови практики сред доброволците и да провокира повече млади хора да са толерантни в комуникацията си с другите и да се борят срещу насилието в различните му проявления. Младежите, които се включиха в проекта разбраха каква е ролята на доброволчеството за развитие на гражданското общество.

Първата акция на терен се извърши от трима членове на сдружение „Активно общество” и със съдействието на 12 доброволци от ПМГ „Екзарх Антим I” – гр. Видин. Доброволците имаха възможност да се срещнат със свои връстници от Сърбия в Община Видин, където се опознаха и представиха целите на проекта. Акцията се състоя в раздаване на информационни материали по проекта, за разясняване на целите и партньорите, участващи в него. По време на акцията беше популяризирана Всеобщата декларация на човешките права, чрез изпращане на 700 броя писма до гражданите на Видин, както и чрез събиране на анкета, от която се разбра до колко са информирани гражданите  за техните права, смятат ли, че те се спазват и основните причини за нарушаването им. На доброволците от ПМГ „Екзарх Антим I” ще бъдат раздадени грамоти за доброто представяне.

Втората акция по проекта бе провеждането на обучение на младежи за правата на човека, хартата на човека, права и отговорности, като граждани на ЕС и как да ги отстояваме. В обучението участваха 20 мледежи от град Видин, който чрез симулационни игри, презентации и филми бяха информирани за важността от познаването на правата си. Участниците показаха добри познания в областта на демокрацията и правата на човека, за което бяха удостоени със сертификати за успешното преминаване на обучението.

На 05.07.2014 г. сдружение „Активно общество“ проведе третата финална акция по проект „Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права“. Всеки гражданин преминал по централната алея на Видинския Крайдунавски парк бе поканен  да напише върху виниловото платно, на какво има право. Гражданите бяха много активни и изписваха своите права, започвайки от автомобил и мобилен телефон и стигайки до пълноценно съществуване и спокоен живот.