Статии

МИКЦ - Видин

10

 

 

 

 

 

 

 

МИКЦ - Видин, проект "Младежта за Видин, Видин за младежта"

   Основната цел на настоящия проект е да се обособи подходяща среда за развитие на младите хора от Област Видин, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора, чрез надграждане на добрия опит. МИКЦ ще бъде пространство, подкрепящо младите и oсигуряващо им условия за личностно изграждане, развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Видин. Основните дейности, които МИКЦ ще извърши са предлагане на информационни, консултантски и обучителни услуги, както и организиране на различни кампании и инициативи в рамките на Свободната зона. Очакваните резултати в края на проекта са да бъдат предоставени информационни услуги на над 1000 младежи, да бъдат консултирани около 200 души, да бъдат включени в обучения и кампании около 900 младежи. Ще се работи за мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, предприемачеството, управлението и младежката политика. Чрез МИКЦ ще се създаде устойчив диалог между местна и държавна власт, институции, организации и младежите за формиране на апарат, активно работещ за повишаване на мотивацията на младите хора за собственото им развитие, участието им в обществения живот. Изграденият център ще бъде устойчив, като надгради добрия опит от предходни МИКЦ и ще се стреми към мултиплициране му.

Обща цел:

   Обособяването на подходяща среда за развитие на младите хора от Област Видин, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите им, чрез надграждане на добрия опит.

Специфични цели:

1. Създаване на пространство, подкрепящо младите хора и oсигуряващо им условия за личностно изграждане, развитие и реализация.
2. Повишаване информираността сред младите хора от областта за събитията насочени към тях: обучения, курсове, образование, заетост, културни, спортни и творчески събития и развлечения. 
3. Мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, предприемачеството, управлението и младежката политика.
4. Създаване на устойчив диалог между местна и държавна власт, институции, организации и младежите за формиране на апарат, активно работещ за повишаване на мотивацията на младите хора за собственото им развитие, участието им в обществения живот, 
5. Нарастване капацитета на организацията и подобряване на качеството на услугите, който тя предлага.