Проекът "Социално включване на младите хора" с номер 2017-1-BG01-KA105-036027 е младежки обмен по програма Еразъм+.  Обменът ще се състои от 17 до 23 септември в град Видин. Организациите участнички по проекта работят приоритетно с младежи. В проекта ще вземат участите 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия .Проекта е насочен към създаване на методи и намиране на провилен начин за приобщаване на млади, социално изолирани хора от малки населени места към обществото. Основните предвидени дейности са: подготовка, провеждане на младежки обмен, оценка на постигнатите резултати и популяризане на проекта. Обменът ще се проведе през месец септември в град Видин, България., като в него ще участват общо 42 младежи на възраст от 18-29 години. Водещите теми ще са:   младежкото социално включване в държавите участници, младежка активност в ЕС, програми и мерки взети по проблема, профил на социално ангажираната личност, човешки права, като ще бъде отразена гледната точка на участниците по темата. Използваните методи ще са: представяне, дебати, симулации,ролеви игри, енерджайзъри, споделяне на опит, работа по групи, „Търсачи на съкровища“, комуникационни методи, национални вечери.  В рамките на обмена ще бъдат разработени методи и промоционални материали, филм, статия, колаж за преодоляване и промотиране на проблема и проекта, както и ще бъдат повишени знанията, уменията и мотивацията на всички участници.  На последните ще бъдат раздадени сертификати.  Разработените материали, както и самият проект ще бъдат популяризирани чрез пресконференции, публикации на интернет сайтовете на партньорите, както и чрез специални презентации, които всяка страна-участничка ще разработи след края на обмена.  По този начин ще бъде повишена информираността на голям брой младежи за възможностите за решаване на проблемите,  свързани със социалната изолираност на малдежите в малките населени места.