СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет:  Осигуряване на кетъринг по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

Прогнозна стойност  16 630,00  лв./ шестнадесет хиляди и шестстотин и тридесет лева/ крайна цена.

Ценовите предложения на участниците не могат да надвишават посочената прогнозна стойност.

 

Описание на услугата: 

Изпълнителят следва да осигури кетъринг за участници в обучения както следва:

  1. Една кафе пауза (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 8 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по ключова компетентност „Предприемачество“;
  2. По един обяд на блок маса (минимум два вида салати, два вида основни ястия- месно и вегетарианско, два вида десерти, безалкохолно и минерална вода, хляб) и една кафе пауза (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 13 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“- английски език;
  3. Една кафе пауза (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 12 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност“- компютърно обучение;
  4. По един обяд на блок маса (минимум два вида салати, два вида основни ястия- месно и вегетарианско, два вида десерти, безалкохолно и минерална вода, хляб) и по две кафе паузи (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 34 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по част от професия „Продавач-консултант“;
  5. По един обяд на блок маса (минимум два вида салати, два вида основни ястия- месно и вегетарианско, два вида десерти, безалкохолно и минерална вода, хляб) и по две кафе паузи (минерална вода, безалкохолно, кафе, чай, дребни сладки) за 34 дни, всеки ден за 25 участника в обучение по част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“.

 

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, Офис на Сдружение „Активно общество“.

Офертите да съдържат:

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  05.10.2018 г.

 

 

 

Процедурата за „Организиране и провеждане на обучения”

1. Сдружение "Активно общество", проект „Активни мерки  за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турну Северин - Видин“ , с код на проекта ROBG-171

2.Предметът на процедурата е услугата  за „Организиране и провеждане на обучения”

3. Срок за подаване на оферти: 27.09.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет:  Осъществяване на писмен превод по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

Описание на услугата: 

Изпълнителят следва да извърши:

  1. Превод на 150 страници от български на румънски език на материали, предоставени от Възложителя.
  2. Превод на 300 страници от български на английски език на материали, предоставени от Възложителя.

Прогнозна стойност:

  1.  4295,00 (четири хиляди двеста деветдесет и пет) лева максимална стойност за превод от български на румънски език
  2. 3410,00 (три хиляди четиристотин и десет) лева максимална стойност за превод от български на английски език

Ценовите предложения на участниците не могат да надвишават посочената прогнозна стойност.

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, Офис на Сдружение „Активно общество“.

Офертите да съдържат:

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  12.09.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от01.07.2016г.

Бенефициент: Сдружение „Активно общество“, бенефициент по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ (Active employment measures in the Border Cooperation Region Drobeta Turnu Severin - Vidin), с код на проекта ROBG-171, с водещ партньор Teritorial Administrative Unit Vînju Mare, финансиран по Програма за трансграничносътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 - 2020“ (наричан по-долу „Бенефициента“).

Адрес на Бенефициента: гр. Видин, к-с "Съединение" 3, ет. 5, ап. 14.

Предмет на процедурата:  Избор на изпълнител за осъществяване на услуги по информационни кампании и публичност по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171, по следните обособенни позиции:

Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейности по подготовка на материали за информационни кампании и публичност по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171;

Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейности по организиране на събития и срещи по информационни кампании и публичност по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

Обособена позиция № 3: Осъществяване на дейности по подготовка и реализация на прес и рекламни съобщения  за организиране на събития и срещи по проект „Активни мерки за заетост в района на гранично сътрудничество“, с код на проекта ROBG-171.

 

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура чрез съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Прогнозна стойност   29842.45  лв.  /двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и два лева и четиридесет и пет ст./.

Прогнозна стойност за обособена позиция № 1: 13 079.22 лева;

Прогнозна стойност за обособена позиция № 2: 15 354.03 лева;

Прогнозна стойност за обособена позиция № 3: 1408.20 лева.

Ценовите предложения на участниците не могат да надвишават прогнозната стойност на съответната обособена позиция, както и прогнозната стойност на съответната дейност, както са описани в „Описание на услугата“.

Описание на услугата: 

 

Важи за всички обособени позиции: Изработените и доставени материали и дейности по всички обособени позиции трябва да се изработят съгласно инструкциите, които са подробно разписани в Наръчника за визуална идентичност на програма „Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А  Румъния – Бълграия 2014 – 2020“. В ценовото предложение, участникът декларира, че изработените и доставени материали ще бъдат изработени съгласно инструкциите, разписани в Наръчника на визуална интедтичност на програмата.

 

Обособена позиция № 1:

 

Материал/дейност

Максимална прогнозна стойност

Количество

Изработване на графични концепции и оформление

Изработване на графични концепции за персонализирани картонени папки

 

117.35 лева

1 бр.

Изработване на графични концепции за постери, формат А4   

136.91 лева

1 бр.

Изработване на графично оформление брошури, формат А4

19.56 лева

1 бр.

Изработване на графично оформление за постери формат А4

29.34 лева

1 бр.

Изработване и доставка на брошури, постери, папки и стикери

Отпечатване и доставка на брошури, формат А4

1455.14 лева

3 000 бр.

Отпечатване и доставка  на постери за информационна кампания, формат А 4 – двустранни

352.05 лева

300 бр.

Отпечатване и доставка на персонализирани картонени папки

3 520.50 лева

1 000 бр.

Отпечатване и доставка на стикери

290.03 лева

1 000 бр.

Доставка на бележници, адресни книги и химикалки

Доставка на бележници

821.45 лева

500 бр.

Доставка на адресна книга

5 280.74 лева

500 бр.

Доставка на химикалки

1056.15 лева

500 бр.

 

В предложението си участникът следва да оферира цена за всяка една от дейностите или материалите.

Изработените материали следва да бъдат доставени на адреса на Бенефициента, Бенефициентът приема материалите след тяхното разглеждане за съотвествие с изискванията на Наръчника за визуална идентичност на програмата и условията в настоящото съобщение.

Възложителят оценява получените оферти по обособена позиция № 1 чрез критерия „най-ниска цена“.

Обособена позиция № 2:

Материал/дейност

Максимална прогнозна стойност

Количество

 

Организация на Стартираща конференция

Организация на Стартираща конференция, в това число изготвяне на програма, покана на гости, планиране на зала, регистрация на участници, организиране присъствание на фотографи, изготвяне на лист с присъстващи, публикуване/копиране на папки за медии, записване на CD|DVD на конференцията

1 705.48 лева

1 бр.

Наем на зала за откриваща конференция

316.84 лева

1 бр.

Превод на български за откриваща конференция

582.05 лева

1 бр.

Организация на заключителна конференция

Организация на заключителна конференция – в това число изготвяне на програма, покана на гости, планиране на зала, регистрация на участници, организиране присъствие на фотографи изготвяне на лист с присъстващи, публикуване/копиране на папки за медии, записване на CD\DVD на конференцията

1697.66 лева

1 бр.

Наем на зала за заключителна конференция

363.78 лева

1 бр.

Превод на български за заключителна конференция

582.05 лева

1 бр.

Организиране на работни кампании/панаири с участие 150 човека от целевата група и 20 работодателя от региона Дробета-Видин и извън региона

Наем на зала за организиране на работни кампании/панаири 

727.57 лева

1 бр.

Превод на румънски за организираните работни кампании/панаири

1164.11 лева

1 бр.

Наем на изложбени щандове за провеждане на работни кампании

2347 лева

20 щанда за по 2 дни

Организиране на информационни и мотивационни кампании в България

Изложбени щандове - 5

5867.49 лева

5 щанда

Възложителят оценява получените оферти по обособена позиция № 2 чрез критерия „най-ниска цена“.

Обособена позиция № 3:

Материал/дейност

Максимална прогнозна стойност

Количество

Изработване и разпространение на прес съобщения

704.10 лева

2 бр.

Изработване и разпространение на реклани статитии

704.10 лева

2 бр.

 

Възложителят оценява получените оферти по обособена позиция № 3 чрез критерия „най-ниска цена“.

Всеки кандидат има право да предтсави само една оферта.

Офертите се подават на адрес:  гр. Видин, пл. Бдинци 2, Офис на Сдружение „Активно общество“.

Офертите да съдържат:    

Ценово предложение.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения:  11.07.2017 г.

 

гр. Видин

03.07.2017г.

   
© Активно Общество